logo.svg

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności

Najważniejsze informacje dot. RODO dla Klientów

LUX TRUCK Sp. z o.o.

Ul. Św.Katarzyny 10, 55-011 Siechnice


Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie LUX TRUCK Sp. z o.o. z siedzibą w 55-011 Siechnicy ul. Św. Katarzyny 10 (dalej także jako: „Spółka”).
Spółka będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.
Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:
1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy z LUX TRUCK Sp. z o.o. lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:
1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
2) w celu przygotowania wstępnej kalkulacji dla Umowy z LUX TRUCK Sp. z o.o., analizy możliwości jej zawarcia, oceny ryzyka związanego z jej zawarciem lub wykonywaniem, w tym poprzez budowanie Państwa profilu, analizowanie go i tworzenie propozycji, a następnie – w razie zawarcia Umowy z LUX TRUCK Sp. z o.o.– w celu jej wykonania, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji oraz zawarcia umów towarzyszących np. umowy nabycia od podmiotów trzecich, umów zabezpieczających wierzytelności Spółki, a także w celu umożliwienia korzystania, zarządzania uprawnieniami i dostępem w ramach usługi na podstawie wymogów kontraktowych, bądź na podstawie uzasadnionych wymogów administratora danych.
3) w celu przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisów podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
4) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy LUX TRUCK Sp. z o.o., w celu marketingu produktów i usług Spółki w okresie obowiązywania Umowy LUX TRUCK Sp. z o.o., w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora danych
5) w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie wymogów kontraktowych lub uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:
1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo
2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami przy wspólnych Projektach. Dane te również mogą być przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym, a także podmiotom współpracującym z LUX-TRUCK SP. Z O.O.w szczególności świadczącym uslugi doradcze, księgowe, prawne i informatyczne.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Spółkę opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które będą Państwo wnioskowali np. realizacja zlecenia oraz zawarcie Umowy, jej wykonania lub umożliwienia korzystania z danych pozostawionych w bramce na stronie internetowej Spółki Lux-Truck Sp. z o.o. celem dalszego kontaktu i składania ofert w ramach usługi internetowej wysyłanej w formie mailowej, fax, telefon. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych. Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, LUX TRUCK Sp. z o.o. z siedzibą w 55-011 Siechnicy ul. Św. Katarzyny 10 , adres e-mail: iod@lux-truck.com.pl

W przypadku udostępnienia przez Państwa Spółce danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do odbioru pojazdu/ów oraz innych ruchomości w ramach zawartych umów sprzedaży jako użytkownika/odbiorcę), prosimy o poinformowanie tych osób:
1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Spółce,
2) o tym, że Spółka jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego Spółka pozyskała ich dane.

LUX TRUCK Sp. zo.o.
Ul. Św. Katarzyny 10, 55-011 Siechnice

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera